Predporočna pogodba

Za vas!

V slovenskih predpisih je predporočna pogodba poimenovana za pogodbo o ureditvi premoženjskopravnih razmerij.

Predporočno pogodbo je možno skleniti tudi med zunajzakonskima partnerjema. Lahko jo par sklene v času skupnosti pred poroko ali par ki se ne odloči za poroko in se je odločil za življenje v zunajzakonski skupnosti.

Predporočna pogodba ali drugače povedano pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij  je pogodba med življenjskima partnerjema. Z njo si partnerja izbereta poseben, unikaten premoženjski režim njune skupnosti.

Partnerja si lahko izbereta:

  • običajno skupnost,
  • univerzalno skupnost, v kateri se vse premoženje in dolgovi združijo,
  • ločitev premoženja, pri kateri skupnega premoženja ni

ali

  • skupnost presežka, v kateri ni skupnega premoženja, a je v primeru prenehanja zakonske zveze ali ločitve vsak zakonec upravičen do prejema denarnega nadomestila, če je v času trajanja zakonske zveze zbral manj premoženja, kot drugi zakonec.

Enostavno povedano s predporočno pogodbo lahko partnerja določita vse v zvezi s premoženjem, ki ga že imata in premoženjem, ki si ga bosta še pridobila. Skleneta lahko tudi dogovor o porazdelitvi stroškov skupnega življenja. Tako življenjska partnerja celostno uredita medsebojne gospodarske in denarne odnose s katerimi urejata svojo ekonomsko skupnost.

S predporočno pogodbo se partnerja lahko dogovorita tudi o dedovanju drug po drugem za primer smrti enega od partnerjev.

Vse skupaj partnerjema zagotavlja večjo varnost v njuni skupnosti in večjo varnost posameznemu partnerju v primeru, da eden izmed partnerjev ostane sam.

S celostno ureditvijo premoženjskega režima s predporočno pogodbo si partnerja zagotovita trdnejšo skupnost v katero tretje osebe težje posegajo. Premoženje partnerjev tako ostaja varnejše in bolj zanesljivo.

S predporočno pogodbo se lahko življenjska partnerja dogovorita tudi o medsebojnem preživljanju v času njune skupnosti in za primer razpada njune skupnosti ter razdelitve skupnega premoženja.

Predporočno pogodbo lahko partnerja kasneje skupno spremenita ali dopolnita.

Skleniti predporočno pogodbo je še posebej priporočljivo:

  • ko imata partnerja otroke iz prejšnjih razmerij,
  • ko se partnerja želita izogniti kakršnem koli sporu ali težavam v primeru zahtev tretjih oseb zaradi dolgov, ki že obstajajo ali lahko nastanejo v prihodnosti,
  • ko se partnerja želita izogniti izgubam premoženja zaradi zahtev tretjih oseb v primeru dedovanja drug po drugem,
  • ko partnerja ali eden izmed partnerjev želi ločiti svoje osebno premoženje od skupnega premoženja, na primer: družinsko dediščino, podjetje, naložbo ali določen prihodek,
  • ko eden od partnerjev nima slovenskega državljanstva,
  • ko se partnerja želita izogniti sporu pred sodiščem ali težavam v primeru delitve skupnega premoženja.

Predporočno pogodbo sklenete,
ker si želite varno prihodnost brez izgub premoženja.